ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 10 ก.พ. 2564 11:33 น.
 139

 

ณ 31 ธันวาคม 2563

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 ธ.ค. 63 8,066 คน 1,877 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 15 คน 5 คน
    สมาชิกลาออก 18 คน 7 คน
    คงเหลือยกไป 31 ธ.ค. 63 8,063 คน 1,875 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,938 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,265.98 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,196.14 ล้านบาท
    ทุน     4,069.84 ล้านบาท
    รายได้     34.61 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     17.87 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 31 ธ.ค. 63     16.74 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,448.03 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     2,676.78 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     354.36 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     21.85 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     0.26 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     1.41 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,033.87 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     9.45 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     255.06 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.52 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     7.43 ล้านบาท
    เงินสำรอง     364.00 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมภายนอก        
    เงินกู้ระยะสั้น     240.00 ล้านบาท
        ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส. สาขาปฐมพร     240.00 ล้านบาท
    เงินกู้ระยะยาว     232.00 ล้านบาท
        ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด     168.00 ล้านบาท
        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด     64.00 ล้านบาท
5. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 9,690 ราย 7,109.28 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 87 ราย 1.63 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,190 ราย 4,588.50 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 3,543 ราย 335.88 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 1,121 ราย 1,957.89 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 749 ราย 225.38 ล้านบาท