ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 4 มี.ค. 2564 15:55 น.
 78
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด เพื่อรายงานกิจการให้กับผู้แทนสมาชิกรับทราบ ทั้งหมด 1,522 คน