ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 10 มี.ค. 2564 11:28 น.
 264

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 ก.พ. 64 8,073 คน 1,872 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 39 คน 11 คน
    สมาชิกลาออก 9 คน 10 คน
    คงเหลือยกไป 28 ก.พ. 64 8,103 คน 1,873 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,976 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,304.72 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,365.75 ล้านบาท
    ทุน     3,938.97 ล้านบาท
    รายได้     34.76 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     10.85 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 28 ก.พ. 64     23.91 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,475.67 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     2,814.22 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     444.63 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     23.58 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     0.26 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     1.41 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,084.32 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     9.86 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     249.58 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.58 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     8.73 ล้านบาท
    เงินสำรอง     389.00 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมภายนอก        
    เงินกู้ระยะสั้น     240.00 ล้านบาท
        ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส. สาขาปฐมพร     240.00 ล้านบาท
    เงินกู้ระยะยาว     222.00 ล้านบาท
        ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด     162.00 ล้านบาท
        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด     60.00 ล้านบาท
5. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 8,083 ราย 7,089.99 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 93 ราย 1.62 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,200 ราย 4,649.88 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 1,940 ราย 285.06 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 1,111 ราย 1,927.94 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 739 ราย 225.49 ล้านบาท