ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

สอ.ครูชุมพร จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการผู้สูงอายุ

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 1 เม.ย. 2564 15:58 น.
 72
          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดย นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ และนางสุมาลี ธรรมวุฒิ ผู้จัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการผู้สูงอายุ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2563 โดยมีนายฉกาจ ล่องวิลัย นายกสมาคมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดชุมพร เป็นผู้รับมอบเงิน จำนวน 120,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด