ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

โครงการประชุมสัมมนาไตรภาคี ประจำปี 2564

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 5 เม.ย. 2564 14:50 น.
 53
         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จัด “โครงการประชุมสัมมนาไตรภาคี ประจำปี 2564” ขึ้นเมื่อวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด การประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีนายโกญจนาท มายะการ สหกรณ์จังหวัดชุมพร และนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมเป็นเกียรติ สำหรับวิทยากร สหกรณ์ฯ ได้เรียนเชิญนายศักดิ์ศิลป์ ลิ่มทอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร บรรยายในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และนางสาวธีราภรณ์ สังข์แก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร บรรยายในหัวข้อสิทธิประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดโครงการฯ จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 150,000.00 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการ 15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 5 คน เจ้าหน้าที่สหกรณ์และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 40 คน