ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 1 ก.ค. 2564 16:09 น.
 76
             เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ กรรมการและประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายสมศักดิ์ ขันทะกะพันธ์ รองประธานกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขชุมพร จำกัด และคณะกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขชุมพร จำกัด เป็นผู้แทน ชสอ. ร่วมกับนางวีรวรรณ ลิ่มทอง เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ทวีสุข จำกัด ผู้ช่วยเลขานุการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ มอบเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ของ ชสอ. ในจังหวัดชุมพร ตามเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ภาคใต้ เสนอ จำนวน 14 โรงเรียน เป็นเงิน 210,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านหินแก้ว จำนวน 15,000 บาท