ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 11 ก.พ. 2565 14:58 น.
 473

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 ม.ค. 65 8,094 คน 1,884 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 11 คน 14 คน
    สมาชิกลาออก 19 คน 11 คน
    คงเหลือยกไป 31 ม.ค. 65 8,086 คน 1,887 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,973 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,302.69 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,241.56 ล้านบาท
    ทุน     4,061.13 ล้านบาท
    รายได้     66.78 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     33.55 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 31 ม.ค. 65     33.23 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,607.16 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,032.87 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     394.28 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     33.04 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     1.77 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     74.29 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,273.71 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     9.59 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     245.61 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.58 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     9.78 ล้านบาท
    เงินสำรอง     410.94 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมภายนอก        
    เงินกู้ระยะสั้น     160.00 ล้านบาท
        ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส. สาขาปฐมพร     160.00 ล้านบาท
5. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 7,874 ราย 7,218.11 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 117 ราย 2.17 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,115 ราย 4,988.97 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 1,910 ราย 295.93 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 1,001 ราย 1,701.83 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 731 ราย 229.21 ล้านบาท