ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 21 มี.ค. 2565 08:47 น.
 481

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 ก.พ. 65 8,087 คน 1,887 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 34 คน 2 คน
    สมาชิกลาออก 22 คน 18 คน
    คงเหลือยกไป 28 ก.พ. 65 8,099 คน 1,871 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,970 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,272.87 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,186.10 ล้านบาท
    ทุน     4,086.10 ล้านบาท
    รายได้     97.04 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     46.27 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 28 ก.พ. 65     50.77 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,615.34 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,036.66 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     391.00 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     33.11 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     1.77 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     79.04 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,276.44 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     9.50 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     245.20 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.60 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     9.70 ล้านบาท
    เงินสำรอง     410.94 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมภายนอก        
    เงินกู้ระยะสั้น     100.00 ล้านบาท
        ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส. สาขาปฐมพร     100.00 ล้านบาท
5. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 7,875 ราย 7,249.36 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 107 ราย 1.80 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,121 ราย 5,030.00 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 1,921 ราย 301.61 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 975 ราย 1,644.53 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 751 ราย 271.42 ล้านบาท