ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

คณะอนุกรรมการ


คณะกรรมการอำนวยการ ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 
นายเรืองชัย จิตรภิรมย์
ประธานกรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-9567219
นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-8983748
นายเบญจางค์ นิยมธรรมชาติ
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-5907755
นายสมวงค์ พะลัง
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-9799312
นายเอกชัย จันทร์มี
กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทรศัพท์ 086-1734070
 
คณะกรรมการเงินกู้ ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 
นายสมเจตน์ จันทร์เจริญ
กรรมการและประธานกรรมการเงินกู้
เบอร์โทรศัพท์ 086-9523309
นายบัณฑิต รอดโต
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-5898134
นางสาวลัดดาวรรณ เนตรทองคำ
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 082-1419924
นายพะเนิน อุชุภาพ
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-8092043
นางสาวพรพรรณ์ พรมสมบัติ
กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-9098246
 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 
นายธีระ ขันบุตร
กรรมการและประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-2733392
นายคมกฤช เทพสุวรรณ
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-9684607
นายบุญนำ รองมาลี
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 085-8768856
นายสุรพล ท้อสุวรรณ
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 085-9321420
นายนุกูล พาหุนนท์
กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-8743096