ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

คณะอนุกรรมการ


คณะกรรมการอำนวยการ ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 
นายเรืองชัย จิตรภิรมย์
ประธานกรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-9567219
นายสมคิด พานิชเกษม
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-8951265
นายเบญจางค์ นิยมธรรมชาติ
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-5907755
นายปรีชา พิมล
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-5941626
นายเอกชัย จันทร์มี
กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทรศัพท์ 086-1734070
 
คณะกรรมการเงินกู้ ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 
นายสมเจตน์ จันทร์เจริญ
กรรมการและประธานกรรมการเงินกู้
เบอร์โทรศัพท์ 086-9523309
นายบัณฑิต รอดโต
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-5898134
นายสมวงค์ พะลัง
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-9799312
นายพะเนิน อุชุภาพ
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-8092043
นายชัยภูมิ นาคสังข์
กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-8955878
 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 
นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ
กรรมการและประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-8983748
นายคะนอง พรหมสุวรรณ
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-8743096
นายดำ แพนุ้ย
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 086-1206954
นายสุรพล ท้อสุวรรณ
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 085-9321420
นายนุกูล พาหุนนท์
กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทรศัพท์ 086-2529610 / 087-2505186