"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 17 พ.ค. 2564 14:49 น.
 469

ณ 30 เมษายน 2564

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 เม.ย. 64 8,108 คน 1,874 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 17 คน 3 คน
    สมาชิกลาออก 25 คน 3 คน
    คงเหลือยกไป 30 เม.ย. 64 8,100 คน 1,874 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,974 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,250.26 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,242.98 ล้านบาท
    ทุน     4,007.28 ล้านบาท
    รายได้     32.53 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     9.69 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 30 เม.ย. 64     22.84 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,502.79 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     2,814.24 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     382.25 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     23.00 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     0.21 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     15.14 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,135.03 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     9.05 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     248.65 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.64 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     8.72 ล้านบาท
    เงินสำรอง     389.36 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมภายนอก        
    เงินกู้ระยะสั้น     240.00 ล้านบาท
        ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส. สาขาปฐมพร     240.00 ล้านบาท
    เงินกู้ระยะยาว     142.00 ล้านบาท
        ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด     86.00 ล้านบาท
        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด     56.00 ล้านบาท
5. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 7,969 ราย 7,155.87 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 95 ราย 1.76 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,069 ราย 4,759.66 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 1,965 ราย 283.35 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 1,092 ราย 1,879.54 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 748 ราย 231.56 ล้านบาท