ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ผู้ตรวจสอบกิจการ


คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 
ว่าที่ ร.ต.ปริญญา พงศ์กาสอ
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-8924286
นายสมชาย โกฎวิเชียร
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-6778811
นายสุรพล เหมตระเวน
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-5907755
นายเสรี ขวัญยืน
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เบอร์โทรศัพท์
ดร.อุทัยวรรณ พงศ์อร่าม
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-8713396