ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 68 ประจำปี 2564


คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ชุดที่ 68
ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 
นายเรืองชัย จิตรภิรมย์
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 081-9567219
นายสมคิด พานิชเกษม
รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด คนที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ 081-8951265
นายเบญจางค์ นิยมธรรมชาติ
รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด คนที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 089-5907755
นายปรีชา พิมล
รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด คนที่ 3
เบอร์โทรศัพท์ 089-5941626
นายบัณฑิต รอดโต
รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด คนที่ 4
เบอร์โทรศัพท์ 089-5898134
นายสมเจตน์ จันทร์เจริญ
กรรมการและประธานกรรมการเงินกู้
เบอร์โทรศัพท์ 086-9523309
นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ
กรรมการและประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-8983748
นายคะนอง พรหมสุวรรณ
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์  089-8743096
นายดำ แพนุ้ย
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 086-1206954
นายสุรพล ท้อสุวรรณ
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 085-9321420
นายสมวงค์ พะลัง
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-9799312
นายพะเนิน อุชุภาพ
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-8092043
นายนุกูล พาหุนนท์
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 086-2529610 / 087-2505186
นายชัยภูมิ นาคสังข์
กรรมการและเหรัญญิก
เบอร์โทรศัพท์ 081-8955878
นายเอกชัย จันทร์มี
กรรมการและเลขนุการ
เบอร์โทรศัพท์ 086-1734070