ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

เจ้าหน้าที่สหกรณ์


ผู้จัดการ

สำนักงานใหญ่

นางสุมาลี ธรรมวุฒิ
ผู้จัดการ
นางปิยวรรณ เรืองหนู
รองผู้จัดการ
นางศรีประภา เงินเจือ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางสาวศิริรัตน์ รอดไทย
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
นายฐานะวัฒน์ เบญจรัส
หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน
นายธนภัทร อุ้ยนอง
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์
นางสาวอุมาพร พ้นภัย
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวพิมพ์ชนก เตี่ยวหู
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวพัฒฑิดา สมศรี
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวรุ่งนภา แก้วน้อย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-หุ้น
นางสาวภารดา แพนุ้ย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-หุ้น
นางสาวสุนทรี อาจณรงค์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-หุ้น
นางสาวรังสิมา ช่วยสถิตย์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวระภีภัทร ฉินสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวเจษฎา กลิ่นอ่อน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางมณฑา ตรีทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุพิศสา รัตนสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายปิยเดช พูลสวัสดิ์
พนักงานขับรถ
นางสาวสุจิตรา กาลเพชร
นักการภารโรง
นายสถาพร ราชมณี
นักการภารโรง
นายเกรียงศักดิ์ พันธ์ธร
พนักงานรักษาความปลอดภัย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นางสาวสาวิตรี รงคีรี
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
นางสาวเกศกนก เรืองจันทร์
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
นางสาวสุพัตรา เถาเล็ก
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

สาขาหลังสวน

นางกมลรัตน์ กระถินหอม
รองผู้จัดการสาขาหลังสวน
น.ส. สุดามณี สดชื่น
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ - หุ้น
นางสาวระพีพร ชะนะ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายอติศักดิ์ สมทรง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางขวัญใจ มงคล
นักการภารโรง
นายสรรพสิทธิ์ คงแดะ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

สาขาสวี

นางสาวชลารักษ์ จันทร์เย็น
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ - หุ้น
นางสาววนิดา ยกชู
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายธนภัทร อุ้ยนอง
รองผู้จัดการสาขาสวี
นายพงศธร พัชชู
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางสาวกนกวรรณ ทองดี
นักการภารโรง

สาขาท่าแซะ

นางอังคณา สังข์มรรทร
รองผู้จัดการสาขาท่าแซะ
นางสาวพรพรรณ กลิ่นสุม
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายชูศักดิ์ ชนะแดง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-หุ้น
นายปุณณรัตน์ ศรีบุญยะแก้ว
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางสาวสุวรรณา ศรีสมัย
นักการภารโรง