ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4
โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 5 เม.ย. 2564 14:50 น.

โครงการประชุมสัมมนาไตรภาคี ประจำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จัด “โครงการประชุมสัมมนาไตรภาคี ประจำปี 2564” ขึ้...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 1 เม.ย. 2564 15:58 น.

สอ.ครูชุมพร จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการผู้สูงอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดย นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ และนางสุมาลี ธรรม...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 23 มี.ค. 2564 14:33 น.

สอ.ครูชุมพร จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการผู้สูงอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดย นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายวีระศักดิ์ อ...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 11 มี.ค. 2564 10:03 น.

สอ.ครูชุมพร จำกัด หารือแนวทางในการหักเงิน ณ ที่จ่าย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครุชุมพร จำกัด นำโดย นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ปร...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 9 มี.ค. 2564 15:14 น.

แสดงความยินดีกับนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ในการเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการ สอ.ครูชุมพร จำกัด

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนางสุมาลี ธรรมวุฒิ ผู้จัดการ มอบกระเช้าแสดงความ...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 4 มี.ค. 2564 16:04 น.

ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกระเช้า

นายชยพล ทองสด ตัวแทนจากบริษัทฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับน...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 4 มี.ค. 2564 15:55 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 19 ก.พ. 2564 09:59 น.

สหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ระหว่างวันที่ 10-31 ตุลาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายบรรจง โลกมิตร ประธานกรรมการ, ว่าที่ ร.ต.ปริญญา พงศ์ก...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 19 ก.พ. 2564 09:24 น.

การติดตามหนี้สินของ สอ.ครูชุมพร จำกัด ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ชุดที่ 67 มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามหน...

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต -  วันที่ 19 ก.พ. 2564 09:15 น.

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ วัดทุ่งคาประชาธรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายบรรจง โลกมิตร ประธานกรรมการ, นายสมคิด พานิชเกษม รองป...