ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด


ประวัติและการดำเนินงานของสหกรณ์
    
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2500 โดย นายโชติ เจิงกลิ่นจันทร์ เป็นตัวแทนของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  มีสมาชิกแรกตั้งจำนวน 256 คน
     ปี 2537 ได้เปิดสาขาหลังสวนให้บริการ กับสมาชิก อำเภอทุ่งตะโก  พะโต๊ะ หลังสวน และละแม
     ปี 2544  ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่บนที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ งบประมาณ 12,900,000 บาท เปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2548
     ปี 2549  จัดซื้ออาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2  คูหา  เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาหลังสวน และ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2549
     ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ได้อนุมัติให้จัดตั้งสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา ได้แก่
               สาขาท่าแซะ เพื่อให้บริการกับสมาชิกในเขตอำเภอท่าแซะ และปะทิว เปิดให้บริการในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552
               สาขาสวี เพื่อให้บริการกับสมาชิกในเขตอำเภอ สวี  และทุ่งตะโก  เปิดให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2552
     ปี 2554  ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาสวี และสาขาท่าแซะ งบประมาณสาขาละ 5,000,000 บาท และเริ่มเปิดใช้สำนักงานในปี 2556
     ปี 2557  ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสาขาหลังสวนแห่งใหม่ งบประมาณ 8,200,000  บาท เพื่อความสะดวกและรองรับสมาชิกที่เพิ่มขึ้น  และทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2559
 
รางวัลที่ได้รับ
      ปี 2517 รางวัลพระราชทานรางวัลที่ 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ
      ปี 2520 รางวัลพระราชทานรางวัลที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ
      ปี 2521 รางวัลพระราชทานรางวัลที่ 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ
      ปี 2521 รางวัลโล่พระราชทานสหกรณ์ออมทรัพย์ผลงานดีเด่น
      ปี 2541 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคใต้
      ปี 2545 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคใต้
      ปี 2553 รางวัลสหกรณ์ที่มีการส่งเสริมการออมดีเด่น
      ปี 2554 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น (ขนาดใหญ่)
      ปี 2555 รางวัลสหกรณ์ที่มีการส่งเสริมการออมดีเด่น
      ปี 2555 รางวัลชมเชยรายงานกิจการประจำปี 2554