ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด


ประวัติและการดำเนินงานของสหกรณ์
    
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2500 โดย นายโชติ เจิงกลิ่นจันทร์ เป็นตัวแทนของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  มีสมาชิกแรกตั้งจำนวน 256 คน
     ปี 2537 ได้เปิดสาขาหลังสวนให้บริการ กับสมาชิก อำเภอทุ่งตะโก  พะโต๊ะ หลังสวน และละแม
     ปี 2544  ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่บนที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ งบประมาณ 12,900,000 บาท เปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2548
     ปี 2549  จัดซื้ออาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2  คูหา  เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาหลังสวน และ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2549
     ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ได้อนุมัติให้จัดตั้งสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา ได้แก่
               สาขาท่าแซะ เพื่อให้บริการกับสมาชิกในเขตอำเภอท่าแซะ และปะทิว เปิดให้บริการในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552
               สาขาสวี เพื่อให้บริการกับสมาชิกในเขตอำเภอ สวี  และทุ่งตะโก  เปิดให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2552
     ปี 2554  ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาสวี และสาขาท่าแซะ งบประมาณสาขาละ 5,000,000 บาท และเริ่มเปิดใช้สำนักงานในปี 2556
     ปี 2557  ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสาขาหลังสวนแห่งใหม่ งบประมาณ 8,200,000  บาท เพื่อความสะดวกและรองรับสมาชิกที่เพิ่มขึ้น  และทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2559
 
รางวัลที่ได้รับ
      ปี 2517 รางวัลพระราชทานรางวัลที่ 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ
      ปี 2520 รางวัลพระราชทานรางวัลที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ
      ปี 2521 รางวัลพระราชทานรางวัลที่ 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ
      ปี 2521 รางวัลโล่พระราชทานสหกรณ์ออมทรัพย์ผลงานดีเด่น
      ปี 2541 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคใต้
      ปี 2545 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคใต้
      ปี 2553 รางวัลสหกรณ์ที่มีการส่งเสริมการออมดีเด่น
      ปี 2554 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น (ขนาดใหญ่)
      ปี 2555 รางวัลสหกรณ์ที่มีการส่งเสริมการออมดีเด่น
      ปี 2555 รางวัลชมเชยรายงานกิจการประจำปี 2554

ทำเนียบประธานกรรมการ จนถึงปัจจุบัน
      1. นายโชติ               เจิงกลิ่นจันทร์  (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2500-2504)
      2. นายชิดชัย           ปะทะยศ           (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2505-2511)
      3. นายสุพจน์           วัฒนประดิษฐ์   (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2512-2514)
      4. นายเผชิญ           ชาวเรือ             (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2515-2517)
      5. นายกาญจน์         อินทองคำ        (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2518-2519)
      6. นายโชติ              แย้มแสง           (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2520-2523)
      7. นายวิรุฬห์            กากแก้ว           (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2524-2527)
      8. นายสุรพล            กาญจนพงศ์     (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2528)
      9. นายรวบศักดิ์        ศักดิ์แก้ว           (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2529-2531)
      10. นายจบ              พลฤทธิ์            (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2532-2535)
      11. นายประเสริฐ     ฉ่ำชื่นวงศ์          (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2536)
      12. นายสุชาติ          อุชุภาพ            (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2537-2541)
      13. นายชูศักดิ์         ทันทะวา           (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2542)
      14. นายจเร             อุ้ยนอง              (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2543)
      15. นายสมชาย       คุณวุฒิ              (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2544-2547)
      16. นายเสรี             พงษ์ทิพย์พาที   (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2548)
      17. นายศักดิ์ชัย       เสนีวงศ์             (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2548-2551)
      18. นายสมชาย       คุณวุฒิ               (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2552-2555)
      19. นายเสรี             พงษ์ทิพย์พาที   (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2556-2557)
      20. นายสมชาย       คุณวุฒิ               (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2558-2560)
      21. นายอุดม           เชิงไกรยัง          (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2561)
      22. นายบรรจง        โลกมิตร             (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2562-2563)
      23. นายเรืองชัย      จิตรภิรมย์           (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน)
 
ทำเนียบผู้จัดการ จนถึงปัจจุบัน
      1. นายแคล้ว     กัญจนพฤกษ์     (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2500-2525)
      2. นายศิริ          คัมภีรกิจ            (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2526-2537) 
      3. นายสมคิด    ศรีช่วง                (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2537-2540)
      4. นางเจียรนัย  ไชยกิจบำรุง       (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2541)
      5. นายสุชาติ     อุชุภาพ              (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2542-2555)
      6. นายถาวร      นาคอุดม            (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2556-2557)
      7. นางสุมาลี     ธรรมวุฒิ             (ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน)