"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 10 มิ.ย. 2564 10:51 น.
 522

ณ 31 พฤษภาคม 2564

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 พ.ค. 64 8,108 คน 1,874 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 13 คน 12 คน
    สมาชิกลาออก 20 คน 10 คน
    คงเหลือยกไป 31 พ.ค. 64 8,093 คน 1,876 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,969 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,295.38 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,257.35 ล้านบาท
    ทุน     4,038.03 ล้านบาท
    รายได้     33.91 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     13.85 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 31 พ.ค. 64     20.06 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,513.48 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     2,837.64 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     387.17 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     21.90 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     7.71 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     18.49 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,145.99 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     9.05 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     252.66 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.67 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     8.70 ล้านบาท
    เงินสำรอง     389.36 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมภายนอก        
    เงินกู้ระยะสั้น     240.00 ล้านบาท
        ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส. สาขาปฐมพร     240.00 ล้านบาท
    เงินกู้ระยะยาว     137.00 ล้านบาท
        ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด     83.00 ล้านบาท
        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด     54.00 ล้านบาท
5. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 8,024 ราย 7,185.17 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 95 ราย 1.68 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,091 ราย 4,787.30 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 2,008 ราย 303.72 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 1,082 ราย 1,864.29 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 749 ราย 228.18 ล้านบาท