ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

สอ.ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงาน สอ.ครูชุมพร จำกัด

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 30 มิ.ย. 2564 15:54 น.
 55
             สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ นายสมคิด พานิชเกษม รองประธานกรรมการ นายชัยภูมิ นาคสังข์ กรรมการและเหรัญญิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต้อนรับนายสุรินทร์ บัวงาม ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ในการเข้าศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการของสอ.ครูชุมพร จำกัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด สำนักงานใหญ่