"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

สอ.ครูชุมพร จำกัด มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 9 ก.ย. 2564 09:56 น.
 385
          วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดย นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, 
นายสมคิด พานิชเกษม รองประธานกรรมการ, นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ กรรมการ, นายพะเนิน อุชุภาพ กรรมการ และนางสุมาลี 
ธรรมวุฒิ ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสมาชิก มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 31,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และให้การช่วยเหลือตามมาตรการ
COVID-19 ของจังหวัดชุมพร