"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 9 ก.ย. 2564 13:55 น.
 428

ณ 31 สิงหาคม 2564

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 ส.ค. 64 8,105 คน 1,872 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 25 คน 8 คน
    สมาชิกลาออก 17 คน 5 คน
    คงเหลือยกไป 31 ส.ค. 64 8,113 คน 1,875 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,988 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,323.29 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,186.78 ล้านบาท
    ทุน     4,136.51 ล้านบาท
    รายได้     35.30 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     11.07 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 31 ส.ค. 64     24.23 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,545.17 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     2,883.85 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     374.64 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     21.14 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     1.75 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     44.95 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,187.15 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     9.86 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     243.88 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.48 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     8.62 ล้านบาท
    เงินสำรอง     389.36 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมภายนอก        
    เงินกู้ระยะสั้น     210.00 ล้านบาท
        ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส. สาขาปฐมพร     210.00 ล้านบาท
    เงินกู้ระยะยาว     48.00 ล้านบาท
        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด     48.00 ล้านบาท
5. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 8,001 ราย 7,211.16 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 99 ราย 1.79 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,102 ราย 4,860.01 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 2,001 ราย 310.05 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 1,063 ราย 1,818.35 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 736 ราย 220.96 ล้านบาท