"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 24 พ.ย. 2564 09:19 น.
 553

ณ 31 ตุลาคม 2564

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 ต.ค. 64 8,106 คน 1,879 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 5 คน 10 คน
    สมาชิกลาออก 8 คน 3 คน
    คงเหลือยกไป 31 ต.ค. 64 8,103 คน 1,886 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,989 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,396.42 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,193.42 ล้านบาท
    ทุน     4,203.00 ล้านบาท
    รายได้     31.49 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     12.51 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 31 ต.ค. 64     18.98 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,569.51 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     2,937.05 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     371.57 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     28.68 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     1.75 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     52.90 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,229.69 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     9.78 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     242.16 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.52 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     8.43 ล้านบาท
    เงินสำรอง     389.42 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมภายนอก        
    เงินกู้ระยะสั้น     210.00 ล้านบาท
        ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส. สาขาปฐมพร     210.00 ล้านบาท
5. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 8,904 ราย 7,221.95 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 100 ราย 1.57 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,116 ราย 4,913.12 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 2,927 ราย 314.49 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 1,036 ราย 1,767.77 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 725 ราย 225.00 ล้านบาท