"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

สอ.ครูชุมพร จำกัด จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 25 ต.ค. 2564 16:35 น.
 508
                 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนากิจการสหกรณ์ฯ ให้การบริหารกิจการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562-2565 ช่วยให้สหกรณ์ฯ บริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตามความต้องการของสมาชิก โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนงาน/โครงการ ที่คณะกรรมการจัดทำแผนฯ ได้เสนอไปจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนกับสหกรณ์ฯ ต่อไป