"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปีบัญชี 2564 (วัดจันทราวาส)

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 25 ต.ค. 2564 16:35 น.
 389
                 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ กรรมการ, นายดำ แพนุ้ย กรรมการ, นายคะนอง พรหมสุวรรณ กรรมการ, นายสมวงค์ พะลัง กรรมการ, และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยสหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี จำนวน 100,000 บาท และมียอดรวมการทอดกฐินของทางวัด เป็นเงินทั้งสิ้น 470,185 บาท เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ วัดจันทราวาส ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร