"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปีบัญชี 2564 (วัดอุทัยธรรม (เขาถล่ม))

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 22 พ.ย. 2564 10:24 น.
 417
             สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ กรรมการ, นายดำ แพนุ้ย กรรมการ, นายชัยภูมิ นาคสังข์ กรรมการและเหรัญญิก และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี จำนวน 100,000 บาท โดยสหกรณ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดอุทัยธรรม (เขาถล่ม) ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ยอดรวมกฐินทั้งสิ้น 620,650 บาท