"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 15 ธ.ค. 2564 15:10 น.
 830

ณ 30 พฤศจิกายน 2564

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 พ.ย. 64 8,103 คน 1,886 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 10 คน 10 คน
    สมาชิกลาออก 7 คน 10 คน
    คงเหลือยกไป 30 พ.ย. 64 8,106 คน 1,886 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,992 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,425.07 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,185.07 ล้านบาท
    ทุน     4,240.03 ล้านบาท
    รายได้     34.44 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     11.18 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 30 พ.ย. 64     23.26 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,583.44 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     2,960.61 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     372.33 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     27.92 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     1.77 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     60.57 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,244.18 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     9.77 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     243.53 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.54 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     8.18 ล้านบาท
    เงินสำรอง     389.49 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมภายนอก        
    เงินกู้ระยะสั้น     180.00 ล้านบาท
        ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส. สาขาปฐมพร     180.00 ล้านบาท
5. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 8,982 ราย 7,225.26 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 104 ราย 1.71 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,107 ราย 4,942.45 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 3,021 ราย 311.00 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 1,022 ราย 1,742.55 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 728 ราย 227.55 ล้านบาท