"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 12 ม.ค. 2565 15:41 น.
 714

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 ธ.ค. 64 8,106 คน 1,886 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 10 คน 11 คน
    สมาชิกลาออก 22 คน 13 คน
    คงเหลือยกไป 31 ธ.ค. 64 8,094 คน 1,884 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,978 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,288.04 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,727.52 ล้านบาท
    ทุน     4,015.52 ล้านบาท
    รายได้     32.18 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     20.30 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 31 ธ.ค. 64     11.88 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,582.91 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,041.32 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     442.61 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     32.51 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     1.77 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     70.15 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,239.16 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     9.64 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     244.42 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.56 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     9.78 ล้านบาท
    เงินสำรอง     410.94 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมภายนอก        
    เงินกู้ระยะสั้น     160.00 ล้านบาท
        ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส. สาขาปฐมพร     160.00 ล้านบาท
5. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 7,891 ราย 7,224.04 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 116 ราย 1.96 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,113 ราย 4,965.18 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 1,913 ราย 299.14 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 1,015 ราย 1,724.73 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 734 ราย 233.03 ล้านบาท