"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

สวัสดีปีใหม่ 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 13 ม.ค. 2565 16:37 น.
 674
                   เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ รองประธานกรรมการ และนางสุมาลี ธรรมวุฒิ ผู้จัดการ เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์  สหกรณ์จังหวัดชุมพร และนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน