"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 20 ม.ค. 2565 15:30 น.
 590
             เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นำโดยนายธีระ ขันบุตร ประธานกรรมการศึกษาฯ ประชุมหารือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร การจัดทำประเด็นให้สอดคล้องตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 69 ประกอบด้วย
                   1. ติดตามหนี้สงสัยจะสูญได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                   2. ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้สมาชิกมีเงินเดือนเหลือในการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
                   3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
                   4. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
และการดำเนินการตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2564