"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

สอ.ครูชุมพร จำกัด สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันครู

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 21 ม.ค. 2565 10:38 น.
 706
          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ รองประธานกรรมการ และนางสุมาลี ธรรมวุฒิ ผู้จัดการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานกิจกรรมวันครูของสนง.ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา ณ โรงเรียนมันตานุสรณ์ และสพป.ชพ. 1 ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันครู จำนวน 300,000 บาท โดยมีหน่วยงานที่จัดกิจกรรมตามแต่ละหน่วยอำเภอขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน ดังนี้
                   - สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 10,000 บาท       
                   - สพป.ชพ. 1 ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 10,000 บาท
                   - เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร จำนวน 10,000 บาท    
                   - เครือข่ายข้าราชการบำนาญครูอำเภอท่าแซะ จำนวน 5,000 บาท
                   - เครือข่ายสถานศึกษาปะทิว จำนวน 5,000 บาท          
                   - สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสวี จำนวน 5,000 บาท
                   - เครือข่ายสถานศึกษาละแม จำนวน 5,000 บาท          
                   - หน่วยจัดงานอำเภอหลังสวน สพป.ชพ. 2 จำนวน 5,000 บาท