ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดชุมพร

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 28 ก.พ. 2565 16:07 น.
 149
          26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดชุมพร โดยมี นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด เป็นประธานจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ปัจจุบันในจังหวัดชุมพร มีสหกรณ์จำนวน 60 แห่ง กลุ่มเกษตรกรจำนวน 22 แห่ง มีสมาชิกรวมประมาณ 91,000 คน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่ง   การสหกรณ์ไทย ที่ทรงวางรากฐานการสหกรณ์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นระยะเวลา 106 ปี โดยแสดงให้เห็นว่าระบบสหกรณ์สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมให้มีความเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้แสดงให้เห็น ถึงความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และพลังของขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดชุมพร ที่แสดงให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ถึงการดำเนินกิจการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมกันเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนทั่วไป และเป็นที่พึ่งพาของมวลสมาชิกได้อย่างแท้จริง