ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 11 เม.ย. 2565 11:00 น.
 479

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 มี.ค. 65 8,099 คน 1,871 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 22 คน 13 คน
    สมาชิกลาออก 12 คน 14 คน
    คงเหลือยกไป 31 มี.ค. 65 8,109 คน 1,870 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,979 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,330.05 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,207.58 ล้านบาท
    ทุน     4,122.47 ล้านบาท
    รายได้     130.79 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     59.09 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 31 มี.ค. 65     71.70 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,630.17 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,042.99 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     371.60 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     32.68 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     1.77 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     88.46 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,293.90 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     8.22 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     245.73 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.63 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     9.65 ล้านบาท
    เงินสำรอง     410.94 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมภายนอก        
    เงินกู้ระยะสั้น     50.00 ล้านบาท
        ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส. สาขาปฐมพร     50.00 ล้านบาท
5. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 7,878 ราย 7,272.80 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 99 ราย 1.91 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,128 ราย 5,071.34 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 1,934 ราย 313.11 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 975 ราย 1,650.57 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 742 ราย 235.87 ล้านบาท