ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 13 พ.ค. 2565 15:28 น.
 405

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 เม.ย. 65 8,109 คน 1,870 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 17 คน 3 คน
    สมาชิกลาออก 16 คน 18 คน
    คงเหลือยกไป 30 เม.ย. 65 8,110 คน 1,855 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,965 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,331.14 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,180.20 ล้านบาท
    ทุน     4,150.94 ล้านบาท
    รายได้     163.52 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     69.54 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 30 เม.ย. 65     93.98 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,636.41 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,050.61 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     365.53 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     31.81 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     1.77 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     91.82 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,305.61 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     8.25 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     245.17 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.65 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     9.61 ล้านบาท
    เงินสำรอง     410.94 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมภายนอก        
    เงินกู้ระยะสั้น     20.00 ล้านบาท
        ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส. สาขาปฐมพร     20.00 ล้านบาท
    เงินกู้ระยะยาว     60.00 ล้านบาท
         เงินกู้ระยะยาวชุมนุมฯ     60.00 ล้านบาท
5. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 7,898 ราย 7,278.46 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 108 ราย 2.12 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,130 ราย 5,084.22 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 1,942 ราย 316.25 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 969 ราย 1,636.62 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 749 ราย 239.25 ล้านบาท