"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

สวัสดิการเงินกู้เพื่อจัดหาอาวุธปืนสำหรับสมาชิกสหกรณ์

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 30 พ.ค. 2565 15:55 น.
 929
          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ให้ดำเนินการจัดสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อจัดหาอาวุธปืนสำหรับสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชุมพร ไว้ป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและทรัพย์สินของทางราชการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายเบญจางค์ นิยมธรรมชาติ รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ ได้จัดอบรมและส่งมอบอาวุธปืนให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1 จำนวน 21 ราย เป็นเงิน 1,035,500 บาท เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด