ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 7 มิ.ย. 2565 15:01 น.
 449

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 พ.ค. 65 8,110 คน 1,855 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 17 คน 2 คน
    สมาชิกลาออก 22 คน 13 คน
    คงเหลือยกไป 31 พ.ค. 65 8,105 คน 1,844 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,949 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,350.40 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,172.75 ล้านบาท
    ทุน     4,177.65 ล้านบาท
    รายได้     197.32 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     82.27 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 31 พ.ค. 65     115.05 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,642.07 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,070.76 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     365.81 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     32.46 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     1.79 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     98.20 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,317.14 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     8.19 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     246.50 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.67 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     9.58 ล้านบาท
    เงินสำรอง     410.94 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมภายนอก        
    เงินกู้ระยะยาว     55.00 ล้านบาท
         เงินกู้ระยะยาวชุมนุมฯ     55.00 ล้านบาท
5. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 7,911 ราย 7,277.94 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 119 ราย 2.30 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,126 ราย 5,098.34 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 1,946 ราย 318.79 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 962 ราย 1,618.98 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 758 ราย 239.53 ล้านบาท