ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 7 ก.ค. 2565 09:07 น.
 292

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 มิ.ย. 65 8,105 คน 1,844 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 15 คน 8 คน
    สมาชิกลาออก 17 คน 7 คน
    คงเหลือยกไป 30 มิ.ย. 65 8,103 คน 1,845 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,948 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,363.65 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,155.95 ล้านบาท
    ทุน     4,207.70 ล้านบาท
    รายได้     230.77 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     94.27 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 30 มิ.ย. 65     136.50 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,650.69 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,108.63 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     362.34 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     33.38 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     1.79 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     103.47 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,350.43 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     8.19 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     248.34 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.69 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     9.44 ล้านบาท
    เงินสำรอง     411.05 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 7,903 ราย 7,310.42 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 113 ราย 2.15 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,134 ราย 5,149.07 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 1,953 ราย 325.96 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 952 ราย 1,592.82 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 751 ราย 240.42 ล้านบาท