ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 10 ส.ค. 2565 11:50 น.
 409

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 ก.ค. 65 8,103 คน 1,845 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 29 คน 4 คน
    สมาชิกลาออก 8 คน 7 คน
    คงเหลือยกไป 30 ก.ค. 65 8,124 คน 1,842 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,966 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,422.69 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,184.84 ล้านบาท
    ทุน     4,237.85 ล้านบาท
    รายได้     264.59 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     107.24 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 30 ก.ค. 65     157.35 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,660.12 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,136.70 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     360.56 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     37.36 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     1.80 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     107.44 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,368.42 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     8.33 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     252.07 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.72 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     9.32 ล้านบาท
    เงินสำรอง     411.05 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 7,919 ราย 7,298.98 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 123 ราย 2.14 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,130 ราย 5,155.45 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 1,968 ราย 327.75 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 943 ราย 1,574.03 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 755 ราย 239.61 ล้านบาท