ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 5 ก.ย. 2565 15:50 น.
 341

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 ส.ค. 65 8,124 คน 1,842 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 24 คน 6 คน
    สมาชิกลาออก 19 คน 26 คน
    คงเหลือยกไป 31 ส.ค. 65 8,129 คน 1,822 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,951 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,460.95 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,195.42 ล้านบาท
    ทุน     4,265.33 ล้านบาท
    รายได้     298.61 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     119.91 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 31 ส.ค. 65     178.70 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,666.79 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,146.32 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     355.30 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     38.37 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     1.80 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     111.41 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,378.09 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     8.34 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     252.27 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.74 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     9.04 ล้านบาท
    เงินสำรอง     411.18 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 8,582 ราย 7,317.17 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 138 ราย 2.49 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,124 ราย 5,185.86 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 2,633 ราย 337.47 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 932 ราย 1,552.11 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 755 ราย 239.24 ล้านบาท