"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

สหกรณ์พบสมาชิกบุคลากรประจำการ

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 16 ก.ย. 2565 16:40 น.
 742
             สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายอุดม เชิงไกรยัง นายกสมาคมฯ และนางสุมาลี ธรรมวุฒิ ผู้จัดการ พบสมาชิกบุคลากรประจำการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก โดยได้รับการต้อนรับจากนายมโน บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 1 และนางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร ในโครงการสานสัมพันธ์ของเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 1 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร