"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 7 ต.ค. 2565 14:11 น.
 594

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 ก.ย. 65 8,129 คน 1,822 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 42 คน 2 คน
    สมาชิกลาออก 23 คน 15 คน
    คงเหลือยกไป 30 ก.ย. 65 8,148 คน 1,809 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,957 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,499.66 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,209.23 ล้านบาท
    ทุน     4,290.43 ล้านบาท
    รายได้     331.70 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     133.19 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 30 ก.ย. 65     198.51 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,671.80 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,159.64 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     343.25 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     40.23 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     1.80 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     121.00 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,391.89 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     8.34 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     252.28 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.76 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     8.92 ล้านบาท
    เงินสำรอง     411.18 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 8,933 ราย 7,328.69 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 134 ราย 2.48 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 5,154 ราย 5,220.47 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 1,964 ราย 334.17 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 925 ราย 1,533.17 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 756 ราย 238.40 ล้านบาท