"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 15 พ.ย. 2565 10:15 น.
 686

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 ต.ค. 65 8,148 คน 1,809 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 26 คน 3 คน
    สมาชิกลาออก 13 คน 6 คน
    คงเหลือยกไป 31 ต.ค. 65 8,161 คน 1,806 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,967 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,556.22 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,236.78 ล้านบาท
    ทุน     4,319.42 ล้านบาท
    รายได้     366.34 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     147.09 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 31 ต.ค. 65     219.25 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,680.09 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,186.55 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     343.60 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     39.44 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     1.93 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     126.68 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,415.47 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     8.01 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     250.63 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.79 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     8.88 ล้านบาท
    เงินสำรอง     411.18 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 9,142 ราย 7,408.96 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 149 ราย 3.15 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,129 ราย 5,293.65 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 3,203 ราย 375.58 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 908 ราย 1,499.66 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 753 ราย 236.92 ล้านบาท