ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ชี้แจงลูกหนี้ที่ถูกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปีบัญชี 2564 และ การตั้งหนี้สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปี 2553-2564

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 18 พ.ย. 2565 16:33 น.
 1782