"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 16 ธ.ค. 2565 16:10 น.
 498

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 พ.ย. 65 8,161 คน 1,806 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 27 คน 6 คน
    สมาชิกลาออก 18 คน 17 คน
    คงเหลือยกไป 30 พ.ย. 65 8,170 คน 1,795 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,965 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,641.97 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,249.60 ล้านบาท
    ทุน     4,392.37 ล้านบาท
    รายได้     399.76 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     160.51 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 30 พ.ย. 65     239.25 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,686.85 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,198.12 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     349.74 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     49.74 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     1.95 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     130.88 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,405.43 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     9.06 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     250.51 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.81 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     8.75 ล้านบาท
    เงินสำรอง     411.18 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 9,238 ราย 7,476.85 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 166 ราย 3.72 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,137 ราย 5,381.72 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 3,282 ราย 393.68 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 887 ราย 1,456.48 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 766 ราย 241.25 ล้านบาท