"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 11 ม.ค. 2566 15:35 น.
 574

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 ธ.ค. 65 8,170 คน 1,795 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 23 คน 6 คน
    สมาชิกลาออก 15 คน 29 คน
    คงเหลือยกไป 31 ธ.ค. 65 8,178 คน 1,772 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,950 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,763.37 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,604.54 ล้านบาท
    ทุน     4,158.83 ล้านบาท
    รายได้     34.79 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     20.25 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 31 ธ.ค. 65     14.54 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,691.94 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,339.98 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     474.92 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     52.14 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     2.95 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     134.74 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,417.36 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     9.17 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     247.87 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.83 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     11.33 ล้านบาท
    เงินสำรอง     440.97 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 7,951 ราย 7,540.20 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 165 ราย 3.69 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,161 ราย 5,487.40 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 1,976 ราย 375.96 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 874 ราย 1,430.22 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 775 ราย 242.93 ล้านบาท