"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 28 ก.พ. 2566 15:50 น.
 964
         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, นายทิวา สังข์วรกาญจน์ รองประธานกรรมการ, นางสาวพรพรรณ์ พรมสมบัติ รองประธานกรรมการ, นางสาวลัดดาวรรณ เนตรทองคำ กรรมการและเลขานุการ, นายบุญนำ รองมาลี กรรมการ และเจ้าหน้าที่สอ.ครูชุมพร จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ แนวคิด และประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อนำไปพัฒนางานสหกรณ์ และร่วมรับประธานอาหารเย็น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ร้านเรือนไม้ชายน้ำ