ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 9 มี.ค. 2566 15:00 น.
 473

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 ก.พ. 66 8,192 คน 1,764 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 57 คน 4 คน
    สมาชิกลาออก 28 คน 6 คน
    คงเหลือยกไป 28 ก.พ. 66 8,221 คน 1,762 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,983 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,697.62 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,480.62 ล้านบาท
    ทุน     4,217.00 ล้านบาท
    รายได้     101.77 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     44.98 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 28 ก.พ. 66     56.79 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,707.93 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,326.28 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     394.26 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     53.69 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     2.95 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     142.21 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,472.16 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     9.45 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     250.68 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.88 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     11.27 ล้านบาท
    เงินสำรอง     441.00 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 8,148 ราย 7,617.19 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 166 ราย 3.93 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,280 ราย 5,570.01 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 2,071 ราย 415.86 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 855 ราย 1,382.73 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 776 ราย 244.66 ล้านบาท