"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 12 เม.ย. 2566 13:18 น.
 521

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 ก.พ. 66 8,221 คน 1,762 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 21 คน 11 คน
    สมาชิกลาออก 25 คน 8 คน
    คงเหลือยกไป 31 มี.ค. 66 8,217 คน 1,765 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,982 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,735.75 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,490.63 ล้านบาท
    ทุน     4,245.12 ล้านบาท
    รายได้     137.43 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     59.74 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 31 มี.ค. 66     77.69 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,715.15 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,334.48 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     378.75 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     54.43 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     2.95 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     142.05 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,494.28 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     8.29 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     252.82 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.91 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     11.26 ล้านบาท
    เงินสำรอง     441.00 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 8,231 ราย 7,716.35 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 162 ราย 3.71 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,303 ราย 5,656.10 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 2,141 ราย 415.13 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 839 ราย 1,353.94 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 786 ราย 251.47 ล้านบาท