"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 13 ก.ค. 2566 14:45 น.
 486

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 มิ.ย. 66 8,217 คน 1,753 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 55 คน 2 คน
    สมาชิกลาออก 23 คน 7 คน
    คงเหลือยกไป 30 มิ.ย. 66 8,249 คน 1,748 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,997 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,965.75 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,643.49 ล้านบาท
    ทุน     4,322.26 ล้านบาท
    รายได้     244.13 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     102.59 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 30 มิ.ย. 66     141.54 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,728.52 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,341.54 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     358.52 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     51.13 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     3.01 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     148.67 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,514.90 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     8.29 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     256.03 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.99 ล้านบาท
    เงินกู้ภายนอก        
       ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคาร ธกส.สาขาปฐมพร     250.00 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     11.14 ล้านบาท
    เงินสำรอง     441.06 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 8,315 ราย 7,837.90 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 206 ราย 4.85 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,322 ราย 5,799.01 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 2,190 ราย 487.11 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 808 ราย 1,288.54 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 789 ราย 258.39 ล้านบาท