"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

โครงการประชุมสัมมนาไตรภาคี ประจำปี 2566

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 6 มี.ค. 2566 13:32 น.
 263
             สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด โดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ จัด โครงการประชุมสัมมนาไตรภาคี ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีนายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดชุมพร บรรยายเรื่องบทบาท อำนาจ หน้าที่ ของกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ นายสุรศักดิ์ ตรีกำจร นิติกรปฏิบัติการ จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร มาให้ความรู้ในเรื่องของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ที่นายจ้างและลูกจ้างควรรู้ และการให้บริการที่ดี โดยนายสมใจ สันติยานนท์ ที่ปรึกษาสหกรณ์