"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

โครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการประจำ ประจำปี 2566

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 17 มิ.ย. 2566 13:46 น.
 1164
          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จัด โครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการประจำ ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อให้สหกรณ์สามารถให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกข้าราชการประจได้อย่างทั่วถึง ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยสหกรณ์ฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดโครงการฯ จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2565 จำนวน 2,507,000 บาท หรือตามที่จ่ายจริง มีกำหนดการจัดโครงการตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 26 สิงหาคม 2566 โดยสหกรณ์จะดำเนินการพบสมาชิกให้ครบทุกหน่วยอำเภอตามที่ได้ประกาศให้ทราบ