ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

แจ้งรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 71 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2567

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 14 พ.ย. 2566 16:28 น.
 10981
แจ้งรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 71 และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

สรรหาล่วงหน้า วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566
เวลา 08.00 -14.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งกลาง อาคารอเนกประสงค์ สอ.ครูชุมพร จำกัด (สำนักงานใหญ่)

(ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้าด้วยตนเองหรือมอบฉันทะเป็นคณะ
วันที่ 21-23 พ.ย. 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ สอ.ครูชุมพร จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือสาขาท่าแซะ สวี และหลังสวน
หรือคลิ๊ก >>ลงทะเบียนด้วยตนเอง<< 
ที่นี่)

สรรหาทั่วไป วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566
เวลา 08.00 น. - 14.00 น. ณ หน่วยลงคะแนนสรรหาที่ท่านมีรายชื่อ


*** กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันสรรหา***


คลิ๊กเลือกตามหน่วยหรือสถานที่ลงคะแนน
เพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาแบ่งตามหน่วยลงคะแนน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

สมาชิกต้องถือหุ้น ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2566 จึงจะมีสิทธิลงคะแนนสรรหาฯ

คลิ๊ก>>ค้นหารายชื่อ หรือลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า<<ที่นี่

 
หน่วย ที่ลงคะแนน สถานที่ลงคะแนน
จังหวัด 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
เมือง 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน)  
เมือง 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน) 
เมือง 3 อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
เมือง 4 อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
ท่าแซะ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 
ท่าแซะ 2 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 
ปะทิว 1 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 
สวี 1 โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 
สวี 2 โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 
ทุ่งตะโก 1 โรงเรียนวัดเทพนิมิตรวนาราม 
หลังสวน 1 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 
หลังสวน 2 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 
ละแม 1 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 
พะโต๊ะ 1 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 3 โรงเรียนสวนศรีวิทยา