"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 11 มี.ค. 2567 08:54 น.
 666

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 ก.พ. 67 8,451 คน 1,702 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 46 คน 7 คน
    สมาชิกลาออก 14 คน 7 คน
    คงเหลือยกไป 29 ก.พ. 67 8,483 คน 1,702 คน
    รวมทั้งสิ้น     10,185 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     8,374.08 ล้านบาท
    หนี้สิน     4,020.48 ล้านบาท
    ทุน     4,353.60 ล้านบาท
    รายได้     146.31 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     69.00 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 29 ก.พ. 67     77.31 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินทุน        
    ทุนเรือนหุ้น     3,796.78 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,536.87 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     379.32 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     35.52 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     10.67 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     155.74 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,761.00 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     10.20 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     183.22 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     1.20 ล้านบาท
    เงินกู้ภายนอก        
       ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคาร ธกส.สาขาปฐมพร     250.00 ล้านบาท
         เงินกู้ระยะสั้นชุมนุมสหกรณ์     175.76 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     13.25 ล้านบาท
    เงินสำรอง     466.25 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 8,754 ราย 8,303.48 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 173 ราย 3.63 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,467 ราย 6,326.23 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 2,526 ราย 561.30 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 736 ราย 1,138.99 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 852 ราย 273.33 ล้านบาท